Left
Right

Konfidencialitātes politika 

Šī konfidencialitātes politika attiecās uz visu personu datiem, kuri lieto 1TOUCH web lapas un aplikācijas servisus un atbilst Lietotāja definīcijai 1TOUCH lietošanas noteikumos . Šajā Konfidencialitātes politikā definētie principi datu vākšanai, apstrādei un glabāšanai atbilst Eiropas parlamenta un padomes regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk Regula), kā arī citiem Eiropas Savienības un nacionālajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē personu datu apstrādes jautājumus. 

Šajā Konfidencialitātes politikā tiek izmantotas definīcijas un terminoloģija atbilstoši 1TOUCH lietošanas noteikumiem

1.   Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums

1.1.    Operators veic personu datu apstrādi balstoties uz šādiem tiesiskiem pamatiem:

1.1.1.

Lietotāju piekrišana savu personas datu apstrādei nolūkos, kas ir aprakstīti 2.punktā.

1.1.2.

Datu apstrāde ir nepieciešama 1TOUCH lietošanai saskaņā ar 1TOUCH  lietošanas noteikumiem.

1.1.3.

Datu apstrāde ir nepieciešama, lai Operators varētu izpildīt savas juridiskas saistības.

1.1.4.

Datu apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu Lietotāja un citu personu intereses, kā arī nodrošinātu sabiedrības interesēs, ievērojot trešo pušu leģitīmas intereses.

2.   Ar kādu nolūku tiek vākti personu dati

2.1.    Lietotāju dati tiek apstrādāti, lai nodrošinātu iespēju lietot 1TOUCH servisus šādam nolūkam:

2.1.1.

Lietotāja reģistrācija 1TOUCH un profila izveide.

2.1.2.

Patērētāju informēšanai par Speciālistu un viņa pakalpojumiem.

2.1.3.

Speciālistu pakalpojuma rezervēšanai no Patērētāja puses.

2.1.4.

Komunikācijai Lietotāju starpā.

2.1.5.

Maksājumu veikšanai par 1TOUCH pakalpojumiem.

2.1.6.

Statistikas sagatavošanai par 1TOUCH lietošanu.

2.2.    Personu dati netiks vākti citiem nolūkiem, nekā norādīts 2.1. punktā. 

3.    Kādi personas dati tiek vākti

3.1.    1TOUCH nevāc sensitīvus personas datus. 

3.2.    Veicot reģistrāciju un Lietotāja profila izveidi, tiek vākti šādi personas dati:

3.2.1.

Vārds un uzvārds

3.2.2.

Telefona numurs

3.2.3.

E-pasta adrese

3.2.4.

Foto

3.2.5.

Darba lokācijas adrese (tikai Speciālistiem)

3.3.    Papildus tiek vākti tehniskie dati, kuri tiek izmantoti neidentificējot Lietotāju, bet ar nolūku optimizēt un atkļūdot 1TOUCH darbību. Tehniskie dati ietver:

3.3.1.

Pārlūkprogrammas un operētājsistēmas tips.

3.3.2.   Ierīces tips.

3.3.3.   Ierīces lokācija.

3.3.4.   IP-adrese.

3.4.    Maksājumu veikšanai tiek vākti maksājumu karšu dati. Maksājumu datus nevāc 1TOUCH, bet trešās puses speciālizētais risinājums un tie ietver:

3.4.1.   Maksājumu kartes numurs

3.4.2.   Maksātāja vārds uzvārds.

3.4.3.   Kartes derīguma termiņš.

3.4.4.   Kartes drošības kods

4.    Sīkdatnes

4.1.    1TOUCH izmanto obligātās, sesijas un analītiskās sīkdatnes ar nolūku:

4.1.1.   Nodrošināt 1TOUCH drošību.

4.1.2.

Automātiskai Lietotāja identifikācijai.

4.1.3.

Lietotāja valodas noteikšanai.

4.1.4.

Mārketinga ziņojumu piegādei.

4.1.5.

Mārketinga kampaņu rezultātu analīzei.

4.1.6.

Analizēt veidu kā tiek lietots 1TOUCH.

5.    Cik ilgi tiek uzglabāti personu dati

5.1.    1TOUCH uzglabā Lietotāju personas datus visu to laiku kamēr Lietotāja profils ir aktīvs. Pēc Lietotāja profila slēgšanas Lietotāja dati tiek glabāti vēl trīs gadus ar šādu nolūku:

5.1.1.

Lietotāja informēšana par iespēju atjaunot 1TOUCH lietošanu un citiem piedāvājumiem.

5.1.2.

Lai nodrošinātu Lietotāja profila ātru atjaunošu. 

5.1.3.   1TOUCH lietošanas analītikai.

5.2.    Lietotāja dati var tikt dzēsti nekavējoties pēc paša lietotāja pieprasījuma saskaņā ar p.8.5.

6.    Datu uzglabāšana un drošība

6.1.    Apstrādājot un uzglabājot personas datus, mēs izmantojam labākas tehnoloģijas un risinājumus, kā arī sadarbojamies ar drošiem partneriem un pakalpojumu sniedzējiem, lai nodrošinātu personas datu drošību saskaņā ar Regulu un citu reglamentējošo aktu prasībām.

6.2.    Personas dati tiek glabāti mākoņu datu centros tādus kā Google vai līdzīgus, atbilstoši Regulai un citu reglamentējošo aktu prasībām.

Lietotāju dati tiek uzglabāti, izmantojot tehnoloģiskus risinājumus un piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu Lietotāja datu drošību un konfidencialitāti. 

6.3.    Lietotāju autorizācijai tiek izmantots Lietotāja ID un verificētais ierīces ID. 

6.4.    Visa datu apmaiņa starp 1TOUCH un Lietotāju notiek šifrētā veidā, izmantojot SSL protokolu.

7.    Datu pieejamība trešajām personām

7.1.    Personu dati netiks nodoti trešajām personām, citos gadījumos, nekā aprakstīts 1.1.2.-1.1.6. un 4.1.4. punktā, izņemot, kad pieprasījums nāk no tiesībsargājošām iestādēm saskaņā ar attiecīgiem likumdošanas aktiem.

7.2.    2.1.2. punkta minēto aktivitāšu ietvaros Speciālista vārds, uzvārds, kontāktinformācija un darba lokācijas adrese tiek publicēta 1TOUCH portālā un brīvi pieejama Patērētājiem. 

7.3.    2.1.3. punkta minēto aktivitāšu ietvaros Patērētāja vārds, uzvārds un kontaktinformācija tiek nodota Speciālistam kopā ar servisa rezervāciju. 

7.4.    2.1.4. punkta minēto aktivitāšu ietvaros Patērētāja un Speciālista dati tiek nodoti otrai pusei: vārds, uzvārds un kontaktinformācija abpusējas komunikācijas nodrošināšanai. 

7.5.    2.1.5. punkta minēto aktivitāšu ietvaros maksājuma karšu dati tiek apstrādāti Luminor Bank AS Latvijas filiāles maksājumu sistēmā. Datu nodošana tiek aizsargāta ar SSL/TLS protokolu.

7.6.    2.1.6. punkta minēto aktivitāšu ietvaros Lietotāja neidentificētie dati tiek nodoti Google Analytics un līdzīgiem servisiem, lai analizētu web lapas apmeklējumu plūsmu. 

7.7.    4.1.4. punkta minēto aktivitāšu ietvaros Lietotāja neidentificētie dati tiek nodoti Google, Facebook,  Instagram un citiem līdzīgiem servisiem mārketinga ziņojumu piegādei. 

7.8.    Lietotājs nav tiesīgs nodot savu ID un verificēto ierīci trešajām personām, kuri nepieciešami piekļuvei Lietotāja 1TOUCH profilam. Operators nenes atbildību gadījumā, ja trešās personas piekļūst Lietotāja datiem, izmantojot viņa ID un verificēto ierīci un to noplūdē ir vainīgs Lietotājs.

7.9.    Lietotāju dati netiks nosūtīti ārpus ES. 

8.    Lietotāja tiesības un piekrišana konfidencialitātes politikai 

8.1.    Uzsākot 1TOUCH lietošanu un speciālā laukā nepārprotami atzīmējot, ka ir izlasījis šo konfidencialitātes politiku, Lietotājs apliecina savu piekrišanu tai. 

8.2.    Gadījumā, ja Lietotājs atsakās ievērot konfidencialitātes politiku, Lietotājam ir pienākums nosūtīt attiecīgu ziņojumu Operatoram saskaņā ar 9.punkta nosacījumiem un pārtraukt 1TOUCH lietošanu atbilstoši 1TOUCH lietošanas noteikumiem

8.3.    Lietotājam ir tiesības piekļūt saviem datiem un labot tos. Piekļuve Lietotāja datiem notiek Lietotāja 1TOUCH profilā.

8.4.    Lietotājam ir tiesības pieprasīt un saņemt savu datu elektronisko kopiju. Operators to izpildīs 1 nedēļas laikā. 

8.5.    Lietotājam ir tiesības pieprasīt dzēst viņa datus. Operators to izpildīs 1 nedēļas laikā.

8.6.    Lietotājam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu sīkdatnes uzglabāšanai, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot sīkdatnes.

8.7.    Operators ir tiesīgs mainīt šo konfidencialitātes politiku jebkurā laikā saistībā ar izmaiņām savā biznesā, kā arī sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos. Lietotājs ir atbildīgs par konfidencialitātes politikas regulāru pārbaudi.

9.    Ziņojumi 

9.1.    Operators var nosūtīt Lietotājam ziņojumu, balstoties uz savām leģitīmajām interesēm. Šādi ziņojumi var ietvert informāciju saistībā ar 1TOUCH, to servisiem, piedāvājumiem, maksājumiem utml.

9.2.    Lietotāja un Operatora komunikācijai saistībā ar šo konfidencialitātes politiku un tai skaitā informatīvo paziņojumu nodošana, pieprasījumu piekļuvei personu datiem vai datu dzēšanai, sūdzību pieteikšana, kā arī citos gadījumos jānotiek saskaņā 1TOUCH lietošanas noteikumu 8.3.punktu.